Power of The Black Sun

" Let the future tell the truth, and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine. "

"ให้อนาคตเป็นเครื่องบอกความจริงของคนๆหนึ่ง โดยพิจารณาจากสิ่งที่คนๆนั้นทำเเละความสำเร็จที่คนๆนั้นได้รับ ปล่อยให้ปัจจุบันเป็นเรื่องของพวกเขา ส่วนอนาคต ซึ่งผมตั้งใจทำมันอย่างจริงจัง คืองานของผม "
............................................................................................

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิต์จากห้วงอวกาศ

นักวิทยาศาสตร์อเมริกันชื่อ ปีเตอร์ กลาเซอร์ (Peter Glaser) ได้เสนอแนวความคิดเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันแหล่งพลังงานฟอสซิลหมดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวความคิดในการดักจับพลังงานแสงอาทิตย์ในห้วงอวกาศเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้รับความสนใจอีกครั้ง ขณะนี้แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆต่างมีข้อบกพร่องในตัวของมันเอง เช่นพลังงานน้ำรูปแบบทั่วๆไปส่งผลต่อระบบนิเวศน์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ การที่ปริมาณฝนตกน้อยลงส่งผลต่ออนาคตของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำขนาดใหญ่ด้วย พลังงานจากแสงอาทิตย์บนพื้นโลกก็ไม่คอยต่อเนื่อง เนื่องจากบางเวลามีการบดบังของก้อนเมฆ พลังงานจากลมที่ว่าน่าสนใจก็ไม่ต่อเนื่องเช่นกัน ความเร็วของลมเร็วบ้างช้าบ้าง บางทีก็ไม่มี จากความล้มเหลวดังกล่าวทำให้จำเป็นต้องคิดค้นระบบเก็บกักพลังงานที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคนิค ส่งผลต่อการเติบโตของพลังงานทางเลือก

แต่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากฐานแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ในห้วงอวกาศ เราจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันเราทุกคนทราบดีว่ามีการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงอย่างไม่หยุดยั้ง และขณะเดียวกันแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลของโลกก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้นาซ่าและเพนทากอนเกิดความสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในห้วงอวกาศ ถ้าเราสามารถจัดตำแหน่งที่และความสูงของสถานีพลังงานในห้วงอวกาศที่เหมาะสม ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์จากเงาของโลกแล้ว สถานีพลังงานจะสามารถส่งคลื่นพลังงานกลับที่สถานีแปลงบนโลกได้ตลอดทั้งปี


ในปี 2007 รายงานจาก Pentagon’s National Security Space Office ที่ว่า ด้วยระบบสถานีส่งและรับสัญญาณพลังงานความยาวเพียง 1 กิโลเมตร ที่รับฟลักซ์พลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีจะให้พลังงานมากเท่ากับพลังงานจากน้ำมันที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกใบนี้ เป็นสิ่งท้าทายให้รัฐบาลอเมริกันพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากห้วงอวกาศนี้


แต่อย่างไรก็ตาม คำถามสำหรับเทคโนโลยีที่มีมูลค่าถึงล้านล้านดอลล่านี้อยู่ที่ว่าเราจะสร้างเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไร และทำอย่างไรมันจึงจะเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่สำคัญสี่ปัจจัยได้แก่

1. เราจะต้องลดราคาค่าก่อสร้างเทคโนโลยีนี้ได้จนถึงจุดที่เป็นที่น่าพอใจ

2. รัฐบาลและอุตสาหกรรมเห็นว่าการใช้พลังงานจากฟอสซิลก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายมากกว่ามูลค่าการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากห้วงอวกาศ

3. ราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลสูงจนเกินกว่าจะยอมรับได้

4. เราไม่มีแหล่งพลังงานฟอสซิลเหลืออยู่แล้ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น