Power of The Black Sun

" Let the future tell the truth, and evaluate each one according to his work and accomplishments. The present is theirs; the future, for which I have really worked, is mine. "

"ให้อนาคตเป็นเครื่องบอกความจริงของคนๆหนึ่ง โดยพิจารณาจากสิ่งที่คนๆนั้นทำเเละความสำเร็จที่คนๆนั้นได้รับ ปล่อยให้ปัจจุบันเป็นเรื่องของพวกเขา ส่วนอนาคต ซึ่งผมตั้งใจทำมันอย่างจริงจัง คืองานของผม "
............................................................................................

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สารคดี ชีวประวัติของนิโคล่า เทสล่า

วีดีโอที่ 1


วีดีโอที่ 2


วีดีโอที่ 3


วีดีโอที่ 4


วีดีโอที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น